Grad raspisao sportski konkurs

Gradsko veće grada Sombora na svojoj 80. sednici donelo je Odluku o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta za 2021. godinu. Kako se navodi u Odluci, ove godine će se sufinansirati programi sportskih organizacija kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave i to:

  • delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;
  • organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;
  • učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima;
  • stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;
  • unapređenje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visoko kvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista.

Sufinansiraće se godišnji programi klubova u iznosu od 61 miliona dinara i stipendiraće se  najperspektivniji mladi sportisti u ukupnom iznosu od 3 miliona dinara. Treba istaći da se uslovi od prethodne godine nisu menjali. Pravo učešća na konkursu imaju nosioci godišnjih programa koji ispunjavaju određene uslove. Pre svega da su registrovani u skladu sa Zakonom, da su članovi Sportskog saveza grada Sombora, da posluju na nedobitnoj osnovi, da imaju sedište na teritoriji grada Sombora i da tu obavljaju svoje trenažne procese. Pored toga, moraju direktno biti odgovorni za pripremu i izvođenje programa, da obavljaju svoju delatnost najmanje 30 meseci, te da su opravdali sredstva grada Sombora koja su im dodeljena prethodnih godina po bilo kom osnovu. Na sredstva NE MOGU da računaju klubovi u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti odnosno klubovi koju imaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa; kao i ukoliko su u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjeni za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu. Stipendije i trenerske plate su ostale na prošlogodišnjim iznosima, odnosno kadeti će primati po osam hiljada, juniori devet hiljada, a seniori po deset hiljada. Za stipendiju mogu konkurisati sportisti iz pojedinačnih i ekipnih sportova rođeni 2007. godine i stariji, koji su tokom prošle godine osvojili minimlano jedno od prva tri mesta na zvaničnim pokrajinskim i republičkim takmičenjima ili su nastupali za reprezentativne selekcije na međunarodnim takmičenjima. Treneri će dobijati bruto mesečni iznos od 20 hiljada dinara. Predlog programa mora biti dostavljen u zapečaćenoj koverti na prijemnom šalteru Gradske uprave ili preporučenom poštom, na adresu: Grad Sombor, Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor, sa naznakom: “Konkurs za sufinansiranje programa u oblasti sporta u 2022. godini”. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti za koji Konkurs se podnosi prijava i staviti oznaku NE OTVARATI. Prijave se odnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nakon vrednovanja i rangiranja svih programa, Komisija je u obavezi da u roku od 30 dana dostavi Gradskom veću zapisnik sa predlogom programa koji će se sufinansirati sredstvima iz budžeta grada Sombora za ovu godinu. Sve dodatne informacije se mogu dobiti u kancelariji Sportskog saveza grada Sombora, lično ili na telefon 025/436 – 787, Venac Petra Bojovića 11 ili putem emaila: sportskisavezsombora@gmail.com ili u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, na telefon 025/ 468-273 odnosno na email: milos.aleksic@sombor.rs. Više o raspisanom Konkursu na sajtu grada Sombora.