Grad Sombor: Raspisan konkurs u oblasti sporta

Na osnovu Statuta grada Sombora i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Sombor, Gradsko veće grada Sombora donelo je Odluku o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta za 2023.godinu. Kako se navodi, Konkursom će se sufinansirati programi sportskih organizacija kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave i to:

  • delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;
  • organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;
  • učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima;
  • stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;
  • unapređenje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visoko kvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista.

Sufinansiraće se godišnji programi klubova u iznosu od 61 miliona dinara i stipendiraće se  najperspektivniji mladi sportisti u ukupnom iznosu od 3 miliona dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju nosioci godišnjih programa koji ispunjavaju određene uslove: da su registrovani u skladu sa Zakonom, da su članovi Sportskog saveza grada Sombora, da posluju na nedobitnoj osnovi, da imaju sedište na teritoriji grada Sombora i da tu obavljaju svoje trenažne procese. Pored toga, moraju direktno biti odgovorni za pripremu i izvođenje programa, da obavljaju svoju delatnost najmanje 12 meseci, te da su opravdali sredstva grada Sombora koja su im dodeljena prethodnih godina po bilo kom osnovu.

Na sredstva NE MOGU da računaju klubovi u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti odnosno klubovi koju imaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa; kao i ukoliko su u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjeni za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Stipendije i trenerske plate su ostale na prošlogodišnjim iznosima. Treneri će dobijati bruto mesečni iznos od 20 hiljada dinara. Što se stipendija tiče, novina su stipendije za pionire u mesečnom iznosu od sedam hiljada dinara, dok će kadeti, juniori i seniori primati nepromenjene iznose od osam, devet i deset hiljada. Za stipendiju mogu konkurisati sportisti iz pojedinačnih i ekipnih sportova rođeni 2010. godine i stariji, koji su tokom prošle godine osvojili minimlano jedno od prva tri mesta na zvaničnim pokrajinskim i republičkim takmičenjima ili su nastupali za reprezentativne selekcije na međunarodnim takmičenjima.

Predlog programa mora biti dostavljen u zapečaćenoj koverti na prijemnom šalteru Gradske uprave ili preporučenom poštom, na adresu: Grad Sombor, Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor, sa naznakom: “Konkurs za sufinansiranje programa u oblasti sporta u 2023. godini”. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti za koji Konkurs se podnosi prijava i staviti oznaku NE OTVARATI.

Prijave se odnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnom sajtu grada Sombora. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon vrednovanja i rangiranja svih programa, Komisija je u obavezi da u roku od 30 dana dostavi Gradskom veću zapisnik sa predlogom programa koji će se sufinansirati sredstvima iz budžeta grada Sombora za ovu godinu.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u kancelariji Sportskog saveza grada Sombora, lično ili na telefon 025/436 – 787, Venac Petra Bojovića 11 ili putem emaila: sportskisavezsombora@gmail.com ili u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, na telefon 025/ 468-273 odnosno na email: milos.aleksic@sombor.rs.