Inkluzivni džudo pohađa 40 polaznika

Inkluzivni džudo ima za cilj da uključi decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u sportsko – rekreativne aktivosti. Opšti cilj vežbanja džudoa, prilagođenom osobama sa invaliditetom, jeste unapređenja njihovog kvaliteta života i obogaćivanja društvenih odnosa kroz bavljenje džudo sportom, kao elementom koji pozitivno utiče na socijalizaciju, fizičku aktivnost i zdrav način života. Lokalna samouprava grada Sombora je prepoznala potrebu za proširivanjem ponude sportskih atkivosti i za ranjive kategorije stanovništva. Od 2018. godine podržava i program inkluzivnog džudoa DžK „Bačka“, kao modela uključivanja što većeg broja osoba sa smetnjama i invaliditetom u posebno prilagođenje trenažne aktivnosti i omogućavanje bavljenja sportom. Kako se navodi u klupskom saopštenju, ciljne grupe koje mogu da se uključe u program vežbanja inkluzivnog džudoa su osobe svih uzrasta sa fizičkom, senzornom, emotivnom, mentalnom ili višestrukom ometenošću pod uslovom da njihovo stanje dozvoljava fizičko vežbanje i da ne postoji zdravstveno ograničenje u pogledu bilo kakvog dodatnog fizičkog opterećenja. Do sada je kroz besplatni trenažni program bilo uključeno preko 75 OSI, a trenutno somborski inkluzivni džudo broji 40 učesnika programa. Trenažnim radom rukovodi Sajonela Krga, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, serifikovani džudo trener, član mentorske mreže trenera inkluzivnog džudoa Slovenije, majstor džudo sporta 3. dan uz pomoć asistenata volontera. Bitno je istaći da je program vežbanja džudoa prilagođenom osobama sa invaliditetom najmlađi program podržan od strane grada, zabeležio izuzetne rezultate. U predhodne tri godine, za somborski inkluzivni džudo se poročulo širom zemlje, ali i širom granica. Džudo klub je potpisao memorandume o saradnji sa klubovima iz Kopra u Sloveniji i Rijeke iz Hrvatske. Somborski inkluzivni džudo se može pohvaliti i sa 5 medalja osvojenih na Međunarodnim takmičenjima.  Takođe, 2018. i 2019. godine, uz podršku grada Sombora, Džudo saveza Srbije i Džudo saveza Vojvodine Sombor je je domaćin dva seminara za inkluzivni džudo. Cilj seminara je bio edukacija trenera i zainteresovanih sportskih radnika za sprovođenje trenažnog rada u džudou za OSI , te podizanje svesti ljudi iz šire društvene zajednice o značaju i mogućnosti inkluzivnog koncepta sporta. Seminari su okupila trenere i sportske radnike iz Srbije, Mađarske, Hrvatske, Austrije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, kao i veoma cenjene profesore iz Velike Britanije, Slovenije i naše zemlje. Inkluzivni džudo podršku Džudo saveza Srbije na način da su formirane Komisije za razvoj i unapređenje džudoa osetljivih grupa, sa ciljem da se omogućava razvoj ove oblasti džudoa kroz saradnju sa svim specijalizovanim institucijama, savezima i klubovima. Čast da bude na čelu Komisije za razvoj džudoa ostljivih grupa pri Džudo savezu Srbije pripala je Sajoneli Krga. Inicijativa inplementacije inkluzivnog sporta u sportske klubove čiji je pionir Džudo klub „Bačka“, poslužila je za ugled i primer džudo klubovima u Subotici i Kovačici koji su pokrenuli isti program po ugledu na ovaj model.