Klubovi moraju preregistrovati igrače

Gradski fudbalski savez Sombor poslao nam je saopštenje u kojem se navodi da će svi fudbalski klubovi koji nastupaju u njihovom sistemu takmičenja u naredne dve nedelje biti u obavezi da preregistruju sve igrače. Kako se može videti iz dostavljenog materijala Izvršni odbor Fudbalski savez Srbije je na osnovu člana 55. Statuta Fudbalskog saveza Srbije (Službeni list FSS“Fudbal“ broj 22/2021), a u skladu sa članom 33. Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSS, na sednici održanoj 27. decembra doneo ovu odluku. Na osnovu iste, Izvršni odbor Gradskog fudbalskog saveza Sombor doneo je Odluku da se preregistracija igrača članova GFS Sombor, izvrši u periodu od 30. decembra 2022. godine do 13. januara 2023. godine.

Uputstvo o provođenju preregistracije igrača objavljujemo u celosti:

1. Na osnovu čl. 33. Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSS, u cilju ažuriranja evidencije registrovanih igrača, nadležni registracioni savez može doneti odluku da njegov organ za registraciju igrača, izvrši preregistraciju svih registrovanih igrača na svojoj teritoriji. Odluka o preregistraciji obavezno se objavljuje u Službenom listu FSS „Fudbal“. Igrač koga klub nije preregistrovao može se registrovati za novi klub bez ikakvih ograničenja, osim ukoliko FSS u okviru svoje nadležnosti preduzme mere za sprečavanje zloupotreba (zaštita integriteta takmičenja i sl.). Svi igrači bez obzira na status, obavezni su da poštuju Odluku o preregistraciji igrača FSS. Preregistracija se vrši (sprovodi) prema potrebi, ali ne u roku kraćem od 3 (tri), i ne dužem od 4 (četiri) godine. Preregistracija se vrši u skladu sa Odlukom o načinu preregistracije i sticanja prava nastupanja na javnim utakmicama, koju donosi Izvršni odbor FSS, a koja je sastavni deo Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSS i ovog Uputstva.

2. Preregistracija će se izvršiti na osnovu pojedinačnih odluka svakog nadležnog registracionog saveza, koje moraju biti poslate na adresu elektronske pošte(mejl) Komisije za status i registraciju igrača FSS: reg.komisija@fss.rs, zaključno sa 29. decembrom 2022. godine. Period u kojem treba izvršiti preregistraciju je od 30. decembra 2022. godine do 13. januara 2023. godine.

3. Klubovi odlučuju sa kojim igračima žele da produže članstvo i njih obeležavaju (čekiraju) u sistemu COMET za preregistraciju, a obavezno se preregistruju igrači pod ugovorom (profesionalni i stipendijski).

4. Mogu se preregistrovati svi igrači koji su u statusu VERIFIKOVAN, a slika igrača (u sportskoj opremi kluba – dresu), ne starija od 6 (šest) meseci, je OBAVEZNA. Ukoliko u sistemu COMET, obeleženom (čekiranom) igraču za preregistraciju, nije uneta slika u sportskoj opremi kluba – dresu, ne starija od 6 (šest) meseci, preregistracija igrača neće biti verifikovana, i igrač će istekom roka za preregistraciju biti slobodan.

5. Preregistraciju igrača (obeležavanje/čekiranje) treba da radi prevashodno Klub, a ukoliko nije u mogućnosti da to učini, to za njega to može uraditi njegov teritorijalno nadležan registracioni savez na osnovu spiska igrača za preregistraciju i dostavljenih obaveznih slika igrača u elektronskoj formi.

6. Igrači koji ne budu preregistrovani do 13. januara 2023. godine do 24:00 biće slobodni. Svi igrači koji nisu preregistrovani su slobodni istekom navedenih rokova, a oni igrači koji će želeti da se registruju izvan svog teritorijalno nadležnog registracionog saveza, moraće da imaju i da podnesu Potvrdu o automatskom brisanju, koju izdaje njihov teritorijano nadležni registracioni savez.

7. U sistemu COMET se nalazi Upustvo o preregistraciji u kome je prezentovan Postupak preregistracije i dostupan je svim Klubovima i Registracionim savezima na teritoriji Fudbalskog saveza Srbije.

8. Ovo Uputstvo stupa na snagu na dan objavljivanja u Službenom listu FSS „Fudbal“, a primenjivaće se od 27.12.2022. godine.