Bojić zakazao novu Skupštinu

Predsednik Sportskog saveza grada Sombora, Zoran Bojić, na osnovu Statuta i Poslovnika o radu Skupštine Sportskog saveza grada Sombora sazvao je Redovnu godišnju Skupštinu SSGS-a, koja će se održati elektronskim putem, u sredu, 23. decembra sa početkom u 10 časova. Na Dnevnom redu naći će se pet tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa Vanredne sednice, koja je održana pre par dana, naći će se Izveštaji o radu, finansijski izveštaj, kao i Izveštaj NO SSGS-a za prethodnu godinu. Nakon toga članovi će se izjasniti i o Planu i programu sa finansijskim planom za tekuću godinu. Kako se navodi u objavljenom pozivu, svi članovi sa pravom glasa dužni su da se o dnevnom redu izjasne elektronskim putem i to na sledeći način: popuniti obrazac, potpisati obrazac od strane delegata i overiti obrazac pečatom organizacije i potpisom zastupnika. Nakon toga, popunjen, potpisan i overen obrazac skenirati i poslati 23. decembra do 18 časova na e- mejl adresu SSGS-a. Originalan obrazac koji je popunjen, potpisan i overen od strane delegata poslati poštom ili doneti lično u kancelariju Saveza na adresu Sportski savez grada Sombora, Venac Petra Bojovića 11, 25000 Sombor. Materijal za redovnu sednicu Skupštine SSGS-a možete preuzeti na sajtu Sportskog saveza grada Sombora.