Raspisan sportski konkurs za ovu godinu

Gradsko veće grada Sombora donelo je Odluku o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje programa u oblasti sporta za 2021. godinu. Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji ove godine će se sufinansirati programi sportskih organizacija kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave i to:

  • delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;
  • organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;
  • učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima;
  • stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;
  • unapređenje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visoko kvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista.

Prema Odluci o budžetu grada Sombora za 2021. godinu u ovoj godini će se sufinansirati: godišnji programi klubova u ukupnom iznosu od 47 miliona dinara i stipendiranje najperspektivnijih mladih sportista u ukupnom iznosu od 3 miliona dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju nosioci godišnjih programa koji ispunjavati određene uslove. Pre svega da su registrovani u skladu sa Zakonom, da su članovi Sportskog saveza grada Sombora, da posluju na nedobitnoj osnovi, da imaju sedište na teritoriji grada Sombora i da tu obavljaju svoje trenažne procese. Pored toga, moraju direktno biti odgovorni za pripremu i izvođenje programa, da obavljaju svoju delatnost najmanje 30 meseci, te da su opravdali sredstva grada Sombora koja su im dodeljena prethodnih godina po bilo kom osnovu.

Na sredstva NE MOGU da računaju klubovi u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti odnosno klubovi koju imaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa; kao i ukoliko su u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjeni za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Predlog programa mora biti dostavljen u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, na prijemnom šalteru Gradske uprave ili preporučenom poštom, na adresu: Grad Sombor, Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor, sa naznakom: „Konkurs za sufinansiranje programa u oblasti sporta u 2021.godini“. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti za koji Konkurs se podnosi prijava i staviti oznaku NE OTVARATI.

Kao deo sufinansiranja godišnjih programa sportskih organizacija, Komisija za raspodelu sredstava u oblasti sporta, može podstaći unapređenje stručnog rada trenera u sportskim organizacijama 1. i 2. kategorije i to: ukoliko ovlašćeno lice sportske organizacije kao deo svog godišnjeg programa, priloži dokaze i izjavu da će trener koji poseduje adekvatno obrazovanje, a angažovan je u sportskoj organizaciji minimalno 6 meseci u 2021. godini voditi jednu uzrasnu kategoriju čiji članovi će u 2021. godini biti oslobođeni članarine, Komisija mu može u skladu sa sredstvima opredeljenim Budžetom grada Sombora za 2021. godinu dodeliti mesečnu nadoknadu u iznosu od 20 hiljada dinara.

Kada su u pitanju stipendije, ove godine će se dodeljivati u kategorijama: kadeta, u mesečnom iznosu od 8.000 dinara; juniora, u mesečnom iznosu od 9.000 dinara; seniora, u mesečnom iznosu od 10.000 dinara. Trenerske nadoknade i stipendije će se isplaćivati za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine.

Prijave po ovom Konkursu podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Nakon vrednovanja i rangiranja svih programa, Komisija je u obavezi da u roku od 30 dana dostavi Gradskom veću zapisnik sa predlogom programa koji će se sufinansirati sredstvima iz budžeta grada Sombora za 2021.godinu. Sve dodatne informacije se mogu dobiti u kancelariji Sportskog saveza grada Sombora, lično ili na telefon 025/436 – 787, Venac Petra Bojovića 11 ili putem emaila: sportskisavezsombora@gmail.com ili u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Sombora, na telefon 025/ 468-273 odnosno na email: milos.aleksic@sombor.rs. Više o raspisanom Konkursu možete pročitati na sajtu SSGS-a i Grada Sombora.