Vanredna elektronska Skupština SSGS-a

Sportski savez grada Sombora uputio je dopis svim članovima Skupštine SSGS-a poziv na vanrednu elektronsku sednicu Skupštine koja će se održati u četvrtak, 10. decembra sa početkom u 10 časova. Kako se navodi u dopisu, na Dnevnom redu će biti dve tačke. Prvo će se pred članovima naći predlog za usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, a potom i usvajanje i dopuna Poslovnika o radu Skupštine saveza. Svi klubovi sa pravom glasa su dužni da se elektronskim putem izjasne o dnevnom redu, na sledeći način: popuniti obrazac, potpisati obrazac od strane delegata, overiti obrazac pečatom organizacije i potpisom zastupnika. Nakon toga, popunjen, potpisan i overen obrazac skenirati i poslati dana istog dana do 18 časova na e- mejl adresu Sportskog saveza grada Sombora. Originalan obrazac koji je popunjen, potpisan i overen od strane delegata poslati poštom ili doneti lično u kancelariju Saveza na adresu Sportski savez grada Sombora, Venac Petra Bojovića 11, 25000 Sombor. Materijal za Vanrednu elektronsku sednicu možete preuzeti u prilogu.