Raspisan drugi deo sportskog konkursa

Gradsko veće Grada Sombora donelo je Odluku o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje drugog dela programa u oblasti sporta za ovu godinu. Kako se navodi, Konkursom će se sufinansirati drugi deo godišnjih programa klubova u iznosu od 22.232.000 dinara. Pravo učešća na konkursu imaju nosioci godišnjih programa koji ispunjavati određene uslove. Pre svega da su registrovani u skladu sa Zakonom, da su članovi Sportskog saveza grada Sombora, da posluju na nedobitnoj osnovi, da imaju sedište na teritoriji grada Sombora i da tu obavljaju svoje trenažne procese. Pored toga, moraju direktno biti odgovorni za pripremu i izvođenje programa, da obavljaju svoju delatnost najmanje 30 meseci, te da su opravdali sredstva grada Sombora koja su im dodeljena prethodnih godina po bilo kom osnovu. Na sredstva NE MOGU da računaju klubovi u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnostiodnosno klubovi koju imaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa. Svoje predloge programa klubovi i sportske organizacije mogu dostaviti u zapečaćenoj koverti i predati na prijemnim šalterima Gradske uprave ili preporučenom poštom na adresu: Grad Sombor, Trg Cara Uroša 1, 25101 Sombor, sa naznakom: „Konkurs za sufinansiranje drugog dela programa u oblasti sporta u 2020.godini“. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti za koji Konkurs se podnosi prijava i staviti oznaku NE OTVARATI. Klubovi koji nisu opravdali sredstva dobijena po Javnom pozivu za 2019.godinu u propisanom roku, neće biti uvršteni u rasporedu sredstava za 2020.godinu. Objavljenim pozivom pozivaju se sportske organizacije u oblasti sporta, registrovane najmanje tri godine (priložiti dokaz o registraciji) pre datuma raspisivanja Konkursa i stručnjaci zainteresovani za rad u komisiji da predlože članove komisije, odnosno da se lično prijave. Predloge slati do zaključenja Konkursa. Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa, niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije. Prijave po ovom Konkursu se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, a nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Sva potrebna dokumentacija za Konkurs se može preuzeti na zvaničnom sajtu grada Sombora. Svi zainteresovani dodatne informacije o objavljenom pozivu mogu se dobiti lično, emailom: sportskisavezsombora@gmail.com ili putem telefona 025/436 – 787 (Sportski savez grada Sombora), kao i lično u Odeljenju društvenih delatnosti Gradske uprave grada Sombora, odnosno putem telefona 025/468 – 273 ili emaila: mobuskovic@sombor.rs.